Kategorie
Cennik

HTML   CSV

NOWY REGULAMIN SKLEPU od 18.09.2021

§1 
Postanowienia ogólne


1.
Sklep internetowy, działający pod adresem www.klasyczy-dom.pl, jest własnością firmy: Pracowni Klasyczny-Dom.pl z siedzibą w Krakowie, przy ul. Hoyera 39 c, wpisana do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki nr 1392/2008, posiadająca numer NIP: 922-154-34-36, nr telefonu: 600 710 400, w dalszej części regulaminu zwany "Przedsiębiorcą". Pracownia jest jednocześnie administratorem danych osobowych klienta, który wypełniając formularz zamówienia podaje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.


2. Przedsiębiorca oświadcza, że posiada w swojej ofercie: projekty domów , projektu budynków usługowych , magazynowych i przemysłowych. Przedsiębiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i umiejętności do wykonywania świadczeń określonych niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się świadczyć usługi projektowe z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy i obowiązującym porządkiem prawnym oraz dostarczenia przedmiotu zlecenia bez wad.

Przedsiębiorca informuje, że umieszczane na stronie www.klasyczy-dom.pl poglądowe grafiki, pokazujące jak w przybliżeniu będzie wyglądał dom, stanowią wizję grafika, w związku z czym mogą one różnić się od doręczanej Klientowi wersji projektu, a także zawierać braki i błędy, za które Przedsiębiorca nie odpowiada. W przypadku wątpliwości co do przedmiotu zamówienia Przedsiębiorca prosi o kontakt ze Sklepem przed podjęciem decyzji o zakupie.


3. W celach umożliwienia porozumiewania się z kontrahentami Przedsiębiorca udostępnia dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:

ul. Hoyera 39 C;

30- 898 Kraków

e-mail:biuro@klasyczny-dom.pl

Preferowany kontakt za pośrednictwem poczty elektroniczne (e-mail). W treści wiadomości
i przy realizacji wpłat prosimy o podawanie numeru zamówienia.


§2
Przedmiot Sprzedaży


1. Przedmiotem sprzedaży w sklepie na stronie www.klasyczny-dom.pl są typowe, gotowe projekty, które są wykonane przez uprawnionych projektantów, zgodnie z prawem budowlanym - Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane( DZ. U. z 2013 r., poz. 1409 - t.j.). Projekty takie wymagają adaptacji do warunków lokalizacji inwestycji- zgodnie
z przepisami.


2. Od dnia 18.09.2021 r - Kupujący otrzymuje  dokumentacje składającą się z:

-  3 identyczne egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego,

-  3 identyczne egzemplarze projektu technicznego


3. Od dnia 18.09.2021 r. - W przypadku - garaży i magazynów , dokumentacja składa się z:

-  3 identyczne egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego,

-  3 identyczne egzemplarze projektu technicznego


3.1. Do każdego projektu dokładamy Bezpłatnie zgodę projektanta na wprowadzanie zmian.

4. Projekt po adaptacji przez uprawnionego projektanta do działki Klienta ( przystosowanie do konkretnej inwestycji ) - zgodnie z warunkami zabudowy, lub na podstawie planu zagospodarowania , a także z wymaganiami prawa budowlanego jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę.


4.1. Wizualizacje projektów zamieszczone na stronie są poglądowe i mogą zawierać błędy

§3
Zamówienia


1. Zamówienia w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem: www.klasyczy-dom.pl mogą składać wyłącznie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.


2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są na stronach internetowych Sklepu, faksem, telefonicznie lub poprzez komunikatory internetowe.


3. Złożenie zamówienia stanowi wyrażenie przez Klienta woli związania się umową i nakłada na niego obowiązek zapłaty za wykonywaną usługę.


4. Złożone w wyżej wymieniony sposób przez Klienta zamówienie, spełniające
określone w niniejszym regulaminie warunki stanowi ofertę w rozumieniu
przepisów prawa.


5. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie oraz ich akceptację.


6. W terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazania Klientowi, na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy, wraz z informacjami określonymi w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ze zm.) oraz wzorem pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ze zm.). Klient wyraża zgodę na przesłanie mu wskazanych informacji na trwałym nośniku - pliku PDF. stanowiącym załącznik do wysłanej na jego adres wiadomości e-mail.


7. Nieprawidłowe wypełnienie formularza lub podanie niewłaściwych danych kontaktowych uniemożliwia zawarcie umowy. Podanie niewłaściwego numeru telefonu oraz innych nieprawdziwych danych zawartych w formularzu upoważnia Przedsiębiorcę do odstąpienia od realizacji zamówienia.


§4
Realizacja zamówień


1. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta poprawnego adresu dostawy oraz numeru telefonu (lub adresu e-mail).


2. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Przedsiębiorcy,

3. Realizacja zamówienia jest warunkowana dostępnością produktu w Sklepie w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji dla płatności przelewem lub kartą kredytową.


4. Termin realizacji zamówienia, to każdorazowo od 3 do 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wykonania usługi może wydłużyć się do 1 miesiąca. Przedsiębiorca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby projekty były wysłane do Klienta jak najszybciej.


4.1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary, to suma czasu realizacji zamówienia i czasu przesyłki.


4.2. Czas realizacji zamówienia (podany obok nazwy towaru), to czas od przyjęcia zamówienia do realizacji i wysłania go ze Sklepu.


4.3. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Odbiór przesyłki następuje za pokwitowaniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej ubytku, realizowanej za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, klient obowiązany jest zażądać od dostarczającego przesyłkę kuriera sporządzenia stosownego protokołu oraz niezwłocznie zawiadomić o szkodzie sprzedawcę.


4.4. Koszt przesyłki wynosi 0,00 zł na terenie Polski. Koszt przesyłek wysyłanych za granicę będzie każdorazowo ustalany z Przedsiębiorcą, w oparciu o koszty jakie ten będzie musiał ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia.


4.5. Czas przesyłki, to czas jaki jest potrzebny przesyłce na przemieszczenie się ze Sklepu do Klienta. Wszystkie przesyłki na terenie Polski są wysyłane przesyłkami kurierskimi lub Pocztą Polską jako przesyłki priorytetowe.


4.6. Czas jest zawsze podawany w dniach roboczych. Prosimy o wyrozumiałość jeśli,
z powodów od nas niezależnych, czas dostawy nieznacznie się wydłuży.


4.7. Firma kurierska dostarcza przesyłki w godzinach 9-16. Kurier, jeśli nie zastanie Klienta, zostawia awizo z informacją o sposobie kontaktu i odbioru przesyłki.


4.8. Poczta Polska dostarcza przesyłki w dniach i typowych godzinach pracy listonoszy. 
Jeśli listonosz nie zastanie Klienta w domu - zostawia awizo i przesyłka czeka na odbiór w dogodnym terminie w lokalnym Urzędzie Pocztowym.


7. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w stosunku do Klientów, którzy odmówili odebrania poprzedniej przesyłki, lub wycofali się wcześniej ze złożonego zamówienia czy zalegają z płatnościami.


8. Przy sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży realizacja następuje według kolejności wpływania zamówień przyjętych do realizacji, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§5
Płatności


1. Wysokość opłat za zamówienie będzie każdorazowo ustalana na podstawie ceny produktu znajdującego się w ofercie Sklepu internetowego , działającego pod adresem www.klasyczy-dom.pl.


2. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich. Ceny prezentowanych na stronie internetowej artykułów podane są w złotych polskich i obejmują podatek od towarów i usług (ceny brutto).


3. Przedsiębiorca do wszystkich zamówień wystawia faktury VAT.


4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla stron w chwili złożenia przez Klienta
zamówienia.

5. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Za zamówione produkty Klient płaci gotówką przy odbiorze lub przelewem (przedpłata) na rachunek Przedsiębiorcy w banku BZWBK nr 17 1090 2053 0000 0001 2195 1024


7. Przesyłki poza granice Polski mogą być opłacane tylko kartą płatniczą lub ewentualnie przelewem, po uzgodnieniu z Przedsiębiorcą.


8. Nikt z pracowników Sklepu internetowego nie ma wglądu do danych karty kredytowej Klienta. Dane dotyczące karty kredytowej są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL 
i odczytywane bezpośrednio tylko przez operatora kart kredytowych.


9. W przypadku przesyłek poza granicę Unii Europejskiej paczka może zostać obciążona opłatami celnymi związanymi z importem do kraju odbiorcy. Ewentualne opłaty leżą w gestii Klienta. W razie wątpliwości prosimy  o skontaktowanie się ze służbami celnymi w swoim kraju.

§6
Reklamacje i Zwroty

1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Przedsiębiorcę usługi objętej niniejszym regulaminem, w terminie 1 miesiąca od dnia wykrycia wady. Przedsiębiorca nie jest odpowiedzialny za wady przedmiotu zamówienia powstałe po doręczeniu przedmiotu zamówienia Klientowi.

1.1. Reklamacje należy zgłaszać Administratorowi Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@klasyczny-dom.pl

1.2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta (imię, nazwisko, nr zamówienia, adres e-mail), bądź inne dane pozwalające na identyfikację zamówienia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.

1.3. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w reklamacji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, od dnia złożenia reklamacji.

1.4. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować zamówienia i Klienta nie będą rozpatrywane.


2. Przedmiot zamówienia nabyty w Sklepie internetowym Klient może zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ze zm.), składając Przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wskazane oświadczenie należy złożyć na formularzu dostarczonym Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy, o którym mowa w §2 ust. 6 regulaminu..


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep internetowy , działający pod adresem www.klasyczy-dom.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


3. Niezwłocznie ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, określonym w §6 ust. 2 regulaminu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy - Klient ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia Przedsiębiorcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


4. Zwracany Przedsiębiorcy przedmiot zamówienia nie może być zniszczony, nosić śladów używania, rozszywania bądź kopiowania, pod rygorem skutków prawnych określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ze zm.). Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwrot przedmiot zamówienia należy dokonać na adres: 

Pracownia Klasyczny-Dom.pl

ul. Hoyera 39 C,

30- 898 Kraków.


6. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Klient zobowiązuje się wskazać numerem konta bankowego, na który Przedsiębiorca ma dokonać zwrotu pieniędzy.Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez nas przesyłki, z zastrzeżeniem przewidzianym w §6 ust. 4 Regulaminu.


7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


§8
Prywatność


1. Wszystkie dane podane przez naszych Klientów służą tylko i wyłącznie do wystawienia rachunku i operacji wysłania zamówionych towarów jak również do informowania klienta o postępach w realizacji zamówienia.


2. Przedsiębiorca zobowiązuje się do nie przekazywania uzyskanych od Klientów danych firmom lub osobom trzecim.


3. Każdy Klient ma możliwość wglądu i poprawiania swoich danych lub usunięcia ich - po zalogowaniu się 
i wejściu w zakładkę "Moje konto". Klient może także zwrócić się z prośbą mailowo na adres: biuro@klasyczny-dom.pl o usunięcie swoich danych


4. Cookies:

Strona klasyczny-dom.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach funkcjonalnych . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym.

Każdy użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony klasyczny-dom.pl.§9
Postanowienia końcowe


1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, zaś przejęcie zamówienia do realizacji przez Przedsiębiorcę jest równoznaczne z zawarciem z Klientem umowy sprzedaży towarów, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi faktury VAT wraz z przesyłką.


4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest
sąd właściwy dla siedziby Przedsiębiorcy.


5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.


Kontynuuj
Nowości
Koszyk
...jest pusty

Zobacz
Polecamy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
W tej witrynie są wykorzystywane pliki cookie, których Google używa do świadczenia swoich usług i analizowania ruchu. Twój adres IP i nazwa klienta użytkownika oraz dane dotyczące wydajności i bezpieczeństwa są udostępniane firmie Google, by zapewnić odpowiednią jakość usług, generować statystyki użytkowania oraz wykrywać nadużycia i na nie reagować.